Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng hoàn toàn đồng ý ràng buộc theo các quy định trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ (thỏa thuận) này.
1
Các quy định chung
Chiase.io là website cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ các file thông tin dữ liệu. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không xác nhận tính chính xác, hợp pháp và nội dung của các dữ liệu mà khách hàng lưu trữ và phân phối. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ vô thời hạn các dữ liệu của khách hàng, cũng như trách nhiệm cho những mất mát, hỏng hóc và việc không thu hồi được các dữ liệu đó. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất đối với các vấn đề phát sinh trong suốt và sau khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, xóa, di chuyển hay lưu trữ bất kỳ nội dung nào của khách hàng khi chúng tôi phát hiện và cho rằng những nội dung đó vi phạm Thỏa thuận này.
2
Quy định về tài khoản của khách hàng
Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý và xác nhận rằng các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ, đồng thời có trách nhiệm duy trì và cập nhật những thông tin này thường xuyên khi có thay đổi để đảm bảo tính chính xác theo thời gian. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, khóa hay hủy bỏ tài khoản của khách hàng nếu phát hiện những thông tin mà khách hàng đã cung cấp không chính xác và đầy đủ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập của mình (ví dụ như tên truy cập và mật khẩu) và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.
2
Các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng dịch vụ
Nghiêm cấm khách hàng có các hành vi sau đây (bao gồm nhưng không giới hạn) khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:
+ Các hành vi mà chúng tôi cho rằng mang tính chất phản động, chống phá nhà nước; tuyên truyền và quảng bá văn hóa phẩm đồi trụy, các nội dung trái pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
+ Các hành vi hay âm mưu nhằm mục đích phá hoại, làm gián đoạn, hỏng hóc hay xâm phạm, tấn công hệ thống hạ tầng phần cứng cũng như phần mềm của chúng tôi dưới mọi hình thức (ví dụ như phát tán virut, cài mã độc,…).
+ Việc lưu trữ, phân phối và sử dụng các nội dung, dữ liệu, sản phẩm vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí quyết thương mại hay những quyền tài sản khác dưới bất kì hình thức nào.
+ Các hành vi vi phạm quyền riêng tư và tự do các nhân của các khách hàng khác.
Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền tạm ngưng hay ngừng cung cấp dịch vụ khi phát hiện bất cứ hành vi nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm những quy định này. Đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề phát sinh từ vi phạm của mình hay việc bị ngừng cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng mà chúng tôi cho rằng có thể gây nguy hiểm đến cộng đồng.
4
Sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách hay Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi có quyền sửa đổi "Thỏa thuận sử dụng dịch vụ" này vào bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Đồng thời chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những mất mát hay vấn đề phát sinh từ những thay đổi trong Thỏa thuận này. Quý khách cũng công nhận rằng Chiase.io có thể thay đổi các mức phí thuê bao tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Những thay đổi về phí thuê bao sẽ được áp dụng tại thời điểm hết hạn thuê bao của bất kỳ Khách hàng nào hiện nay.
5
Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện, quy định đó phải bị xóa bỏ hay thu hẹp ở mức có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực.
6
Những thông tin khác
Bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới những Chính sách và Thỏa thuận pháp luật của chúng tôi xin gửi về info@chiase.io